• A Gryllus Kft. (székhely: 1022 Budapest, Csopaki u. 7., ) által szervezett KALÁKA FESZTIVÁL (továbbiakban Rendezvény) alábbi HÁZIRENDje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat, valamint Rendező és a Látogatók között a belépők megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 

A belépőjegy, ill. bérlet megvásárlásával a Házirendet a Látogató elfogadta, és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők a rendezvény teljes időtartama alatt ellenőrzik.

A Házirend a http://www.kalakafesztival.hu/ oldalon hozzáférhető, továbbá a fesztivál alatt az információs pontnál megtalálható, kérjük, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el.

A Rendezvény helyszíne: Eger, Érsekkert

BELÉPÉS

 1. Rendező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Rendező részére. Belépőjegyet elővételben a kalakazenebolt.hu oldalon, személyesen Egerben a Tourinform Irodában vagy a helyszínen lehet vásárolni készpénzzel, vagy bankkártyával.

  A belépők fajtáiról és azok áráról a Rendező a honlapon és a jegyárusító ponton ad tájékoztatást. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Rendező belépéskor karszalagra cseréli. A programokat csak érvényes karszalaggal rendelkezők látogathatják. A programokra a belépés 1 éves korig és 1 éveseknek ingyenes. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

  A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. 

  Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű vagy a kézfejen áthúzható) karszalag érvénytelen.

 2. A Rendezvén biztonságos lebonyolítása érdekében a Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni a Rendezővel előre egyeztetett módon lehet.

 3. A Rendezvény területére gépjárművel behajtani tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező gépjárművek (stáb, fellépők, technikusok). A gépjárműveket a kijelölt ingyenes parkoló területén kell leállítani, a falu utcáin kérjük, ne parkoljanak, mert akadályozzák az ott lakók közlekedését. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Rendezvényre behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Rendező felelősségét kizárja.

 4. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által.

MAGATARTÁS

 1. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Rendezők azt kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

 2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről a Rendező engedélyével rendelkezők hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Rendező, valamint a Rendezőtől kapott engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

 3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartják.

 4. A Látogatók számára a fesztiválon orvosi ügyelet biztosított, amely szolgáltatásokat társadalombiztosítás jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

 5. A Látogatók a fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, a szervező stábbal jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

 6. Rendező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen változások kapcsán. Rendező egy adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a nem garantálja.

 7. A Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott része vis maior esemény miatt (pld. emberéletre veszélyes vihar) kerülhet felfüggesztésére.

 8.  Rendező – a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel – kizárólag a programhelyszíneken történt, Rendező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. Rendező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán.
 9. A Rendezvény területénRendezők előzetes engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 10. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

 11. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a fesztivál helyszínén és Magyarföld területén okozott károkért, mind a Rendező, mind harmadik személyek irányába. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 12. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja.

 13. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv) rendelkezései az irányadók.

Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!